Õpetajate täiendkoolitus

Tartu observatooriumi teadlaste pädevuseks on astronoomia, kaugseire ja kosmosetehnoloogia. Erinevates kooliastmetes on õppekavas mitmeid nende valdkondadega seonduvaid teemasid.  Pakume õpetajatele tuge koolituste näol, et täiendada õpetajate teadmisi. Koolitused erinevad sihtgrupi ja sisulise taseme poolest:

  • Üldine kosmosetemaatika. Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele laiapõhjaliselt kosmoseteaduse ja -tehnoloogia valdkonda. Selgitatakse Eesti panust NSVL kosmose-programmides ja kaasaegseid saavutusi. Koolituse lahutamatuks osaks on praktiliste ülesannete tegemine.

     
  • Aktiivõppeprogrammid. Tartu observatooriumis on välja töötatud kaasaegsetel õpetamise meetoditel põhinevad aktiivõppeprogrammid, kus lõimitakse ülesannete tasandil erinevaid õppeaineid nt eesti keel, inglise keel, ajalugu, geograafia, füüsika ja matemaatika.

     
  • Valdkonnapõhine koolitus – kaugseire, astronoomia või kosmosetehnoloogia. Valdkonna- spetsiifilistes koolitustes tutvustatakse põhjalikult eriala uusimaid tulemusi ning tuleviku-perspektiive. Tutvustatakse teema lõimumise kohti riikliku õppekavaga ning pakutakse välja erinevaid praktiliste tööde ideid.

     
  • Kosmoseteadus ja -tehnoloogia ainetevaheliseks lõiminguks. Koolituskava on koostatud mõeldes kogu kooli pedagoogidele. Kursuse algul antakse õpetajatele ülevaade erinevatest uuringutest, mis  tõendavad kosmosevaldkonna inspireerivat mõju õpilastele.  Teises osas käsitletakse erinevaid ainesektsioone ning nende kattumist kosmosevaldkonnaga. Lõpuks valmib visuaalselt hoomatav skeem kosmosetemaatika lõimimisest erinevate õppeainetega ja aineõpetajad koostavad erialase kosmosetemaatilise õppematerjali, samuti tutvustavad seda kolleegidele.