Satelliidid

 • Õppeprogrammi sisuks on tutvustada satelliitide tööpõhimõtet, ehitust ja valmimisprotsessi. Tutvutakse põhjalikumalt ESTCube-1 ehitusega. Iseseisvalt joonise abil kokku pandud elektriskeemi abil kuulatakse ja dekodeeritakse morsesõnum.
 • Õppeprogrammi jooksul teevad osalejad rühmatöid ning ettekande rühma teemast. Teoreetilise osa lõpetuseks korraldame viktoriini. Praktilise tööna pannakse kokku elektriskeem, mis edastab morset.
 • Koostatud on eraldi aktiivõppeprogrammid III ja IV kooliastmele.

 

Õpitulemused

Aktiivõppe programmi läbimise järel õpilane:

 • teab kuidas valmivad satelliidid;
 • mõistab erinevate satelliitide tähtsust igapäevaelus;
 • oskab nimetada tuntumaid satelliite, teab nende tööpõhimõtteid ja ülesandeid;
 • oskab iseseisvalt ette antud joonise põhjal kokku panna elektrikseemi;
 • arendab suulist eneseväljendusoskust;
 • lõimib erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskuseid;
 • väärtustab keskkonda ja mõistab nii inimese kui tehnoloogia rolli selles.

Seotus õppekavaga

 • Geograafia
 • Füüsika
 • Matemaatika
 • Eesti keel

Praktiline info

 • Õppeprogramm kestab vähemalt 4,5 - 5 tundi.
 • Maksimaalne õpilaste arv programmi läbimiseks on 35.
 • Õppeprogrammi algusaega saab valida vahemikus kl 9.30 - 11.30.
 • Võimalus tellida õppeprogrammile eelnevalt või järgnevalt toitlustamist.

Aktiivõppeprogrammis osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm siin.

Täpsem info aadressil tanel.liira@ut.ee või telefonil 696 2521.

Aktiivõppeprogrammide väljatöötamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.